پیکرنمای کارت ویزیت های شفاف

کارت ویزیت‌های شفاف / Transparent Business Cards
پیکرنمای ( Mockup ) زیبای کارت ویزیت های شفاف
Transparent Business Cards MockUp | 1 PSD : 72 dpi | 23.3 MB | By GraphicBurger
پیکرنمای ( Mockup ) کارت ویزیت های شفاف را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ طرح روی این کارت ویزیت را ویرایش کرده و در پوسترها و سایت‌ها از این طرح زیبا استفاده نمایید .

پیکرنمای کتاب با جلد سخت و مقاوم

کتاب با جلد سخت / Hardcover Book
پیکرنمای ( Mockup ) کتاب با جلد سخت و مقاوم
Hardcover Book MockUp | 1 PSD : 72 dpi | 27.8 MB | By GraphicBurger
پیکرنمای ( Mockup ) کتاب با جلد سخت را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ طرح روی جلد این کتاب را ویرایش کرده و در پوسترها و سایت‌ها از این طرح زیبا استفاده نمایید .

پیکرنمای سطوح شیشه‌ای

سطوح شیشه‌ای / Glass Levels
پیکرنمای ( Mockup ) زیبای سطوح شیشه‌ای
Perspective Glass Levels | 1 PSD : 72 dpi | 5.75 MB | By Pixeden
پیکرنمای ( Mockup ) سطوح شیشه‌ای را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ طرح روی سطوح را ویرایش کرده و در پوسترها و سایت‌ها از این طرح زیبا استفاده نمایید .

پیکرنمای کارت ویزیت های چاپی

کارت ویزیت‌های چاپی / Letterpress Business Cards
پیکرنمای ( Mockup ) زیبای کارت ویزیت های چاپی
Letterpress Business Cards MockUp | 1 PSD : 72 dpi | 13.9 MB | By GraphicBurger
پیکرنمای ( Mockup ) کارت ویزیت های چاپی را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ طرح روی این کارت ویزیت را ویرایش کرده و در پوسترها و سایت‌ها از این طرح زیبا استفاده نمایید .

پیکرنمای کارت ویزیت رنگارنگ

کارت ویزیت رنگارنگ / Colorful Business Card
پیکرنمای ( Mockup ) زیبای کارت ویزیت رنگارنگ
Colorful Business Card MockUp | 1 PSD : 72 dpi | 14.24 MB | By GraphicBurger
پیکرنمای ( Mockup ) کارت ویزیت رنگارنگ را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ طرح روی این کارت ویزیت را ویرایش کرده و در پوسترها و سایت‌ها از این طرح زیبا استفاده نمایید .

پیکرنمای تی‌شرت

پیکرنمای تی‌شرت / T-Shirt Mockup
پیکرنمای ( Mockup ) زیبای تی‌شرت آستین کوتاه
T-Shirt MockUp | 1 PSD : 72 dpi | 16.8 MB | By Pixeden
پیکرنمای ( Mockup ) تی‌شرت را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ طرح روی این تی‌شرت را ویرایش کرده و در پوسترها و سایت‌ها از این طرح زیبا استفاده نمایید .

پیکرنمای قوطی نوشابه

قوطی نوشابه / Soda Can
پیکرنمای ( Mockup ) زیبای قوطی نوشابه
Soda Can Mockup | 2 PSD : 72 dpi ( With Preview ) | 5.81 MB | By Pixeden
پیکرنمای ( Mockup ) قوطی نوشابه را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ طرح روی این قوطی را ویرایش کرده و در پوسترها و سایت‌ها از این طرح زیبا استفاده نمایید .