فونت زیبای Modulario

Modulario By Keith Bates
Modulario | 1 OTF, 1 TTF | 80.51 KB | By Keith Bates
فونت Modulario یکی از فونت‌های زیبا و فانتزی انگلیسی بوده که توسط Keith Bates طراحی شده است . شما می‌توانید در طرح‌های خود از این فونت زیبا استفاده نمایید . امیدوارم این فونت مورد پسند شما قرار بگیرد .

فونت زیبای Andantino

Andantino By Gophmann A.L
Andantino | 1 TTF | 104 KB | By Gophmann A.L.
فونت Andantino یکی از فونت‌های زیبا و فانتزی انگلیسی بوده که توسط Gophmann A.L طراحی شده است . شما می‌توانید در طرح‌های خود از این فونت زیبا استفاده نمایید . امیدوارم این فونت مورد پسند شما قرار بگیرد .